Перспективний план закладу освіти

Стратегія діяльності та розвитку

Репинського ліцею

на 2023-2026 р.

Мета стратегії розвитку закладу– визначити перспективи розвитку  закладу, що надає якісну сучасну освіту шляхом вільного творчого навчання відповідно до суспільних потреб, зумовлених розвитком української держави.

Основними стратегічними завданнями розвитку закладу на 2023 – 2026 роки є:

 1. Формування багатомірного освітнього простору для здобувачів освіти, орієнтованого на автономію, академічну свободу для всебічного розвитоку особистості, як найвищої цінності суспільства, її талантів, інтелектуальних, творчих і фізичних здібностей.
 2. Забезпечення якості надання освітніх послуг на початковому, базовому, середньому рівнях освіти.
 3. Формування цінностей і необхідних для самореалізації здобувачів освіти компетентностей.
 4. Гуманістична направленість педагогічного процесу, повага до особистості учасників освітнього процесу.
 5. Надання освітніх послуг через форми здобуття освіти згідно чинного законодавства (очна, дистанційна, сімейна, екстернатна, мережева, педагогічний патронаж).
 6. Виховання відповідальних громадян, які здатні до свідомого суспільного вибору та спрямування своєї діяльності на користь іншим людям, громадськості, суспільства.
 7. Розвиток творчої ініціативи та академічної свободи педагогів в пошуках нових форм і методів педагогічної діяльності для надання якісних освітніх послуг.
 8. Розвиток в здобувачів освіти пізнавальних інтересів і здібностей, потреби глибокого і творчого оволодіння знаннями, навчання самостійного набуття знань, прагнення постійно знайомитися з найновішими досягненнями науки і техніки.
 9. Прищеплення здобувачам освіти шанобливого ставлення до культури, звичаїв, традицій.
 10. Врахування вікових і індивідуальних особливостей здобувачів освіти і вибір оптимальної системи способів навчання і виховання з врахуванням індивідуальних рис характеру кожної дитини.
 11. Створення умов для надання освітніх послуг особам з особливими освітніми потребами ( інклюзивне, індивідуальне навчання).
 12. Виховання свідомого відношення до всіх видів діяльності і людських відносин на основі самостійності та творчої активності здобувачів освіти.
 13. Збереження та зміцнення морального та фізичного здоров’я учасників освітнього процесу.
 14. Підвищення професійного рівня кадрового по­тенціалу згідно Положення про атестацію та сертифікацію педагогічних працівників.
 15. Перехід на академічну, організаційну, кадрову автономію закладу.
 16. Забезпечення прозорості та інформаційної відкритості з приводу роботи закладу на власному вебсайті.

Етапи реалізації Стратегії розвитку

 1. Підготовчий, діагностично-концептуальний.

(2023-2023 н. р.)

Аналіз існуючої освітньої системи закладу, визначальних тенденцій суспільного розвитку та основних педагогічних інновацій. Виявлення перспективних напрямків розвитку закладу та моделювання її нового

якісного стану в умовах модернізації національної освіти та входження її в загальнодержавний освітній простір.

2.Практичний (2023-2024 р.р.)

Перехід освітньої системи закладу в нову якість та підвищення її ролі в організації соціокультурного простору дитини, сім’ї, громади, регіону.

 1. Узагальнюючий (2025-2026 р.р.)

Аналіз досягнутих результатів і визначення перспектив подальшого розвитку закладу.

І. Вступ

Підготовка Стратегії розвитку Репинського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Міжгірської селищної ради  на 2021-2026 роки зумовлена якісним оновленням змісту освіти згідно нового Закону України про освіту, який полягає в необхідності привести її у відповідність із європейськими стандартами, потребами сучасного життя, запитами суспільства щодо надання якісних освітніх послуг. Пріоритетними напрямами розвитку освіти є формування сучасних освітніх компетенцій та формування високого рівня інформаційної культури кожного члена суспільства, якісну підготовку підростаючого покоління до життя в основі якого закладена повна академічна свобода.

Сучасне суспільство перейшло до постіндустріальної доби, в якій цивілізація стала інформаційною. Проблема активного використання інформаційно-комунікаційних та комунікативних технологій стає все актуальнішою. Максимально повному вирішенню цієї проблеми сприяють доцільні методики оптимального використання сучасних інформаційних засобів навчання для підвищення якості надання освітніх послуг. Так, у Державному стандарті базової і повної загальної середньої освіти зазначено: «Формування інформаційно-комунікаційної компетенції учнів, зміст якої є інтегративним, відбувається у результаті застосування під час вивчення всіх предметів навчального циклу діяльнісного підходу». Одночасно обов’язковою умовою використання сучасних педагогічних технологій, методичних заходів є збереження фізичного та психічного здоров’я учнів, формування позитивного ставлення до здорового способу життя.

Стратегія розвитку закладу визначає основні шляхи. Вона скеровує педагогів до реалізації ціннісних пріоритетів особистості, задоволення освітніх потреб здобувачів освіти, створення освітнього середовища, у якому б реалізувалася сучасна модель випускника, особистості, готового до життя з самореалізацією компетенцій наданих під час здобуття освіти.

Стратегія розвитку закладу спрямована в площину цінностей особистісного розвитку, варіативності й відкритості освітньої системи закладу, зумовлює модернізацію чинників, які впливають на якість освітнього процесу, змісту освіти, форм і методів навчання й виховання,внутрішнього та завнішнього моніторингів якості знань здобувачів освіти та якості надання педагогами освітніх послуг, прийнятті управлінських рішень.

Стратегія розвитку закладу є комплексом методичних, матеріально-технічних та управлінських проектів із визначенням шляхів їх реалізації. У ній максимально враховані потреби учасників освітнього процесу.

Основними результатами Стратегії розвитку школи будуть удосконалення й модернізація сучасного освітнього середовища закладу, системні позитивні зміни, підвищення якості надання освітніх послуг.    Стратегія розвитку закладу дасть можливість виробити пріоритетні напрями діяльності школи на найближчі роки.

ІІ. Загальні положення

Пріоритетним напрямком сучасної освітньої системи України, що підтверджено сучасними державними законами та нормативними документами, є доступ до якісної освіти, до найкращих світових здобутків у освітній галузі.

Нові Закони України Про освіту, Про загальну середню освіту  та новий Державний стандарт початкової освіти, базової і повної загальної середньої освіти орієнтує педагогів на персональну відповідальність за якість надання освітніх послуг та перехід від декларування переваг особистісної моделі до її практичного впровадження. Визначено вимоги до якості знань здобувачів освіти, які відповідають змісту і структурі предметних компетентностей (знає, розуміє, застосовує, аналізує, виявляє ставлення, оцінює тощо). Разом із предметною підготовкою за роки здобуття загальної середньої освіти діти мають оволодіти ключовими компетентностями, до яких, згідно з міжнародними домовленостями, віднесено: уміння вчитися, спілкуватися державною, рідною та іноземними мовами; математична і базова компетентності в галузі природознавства і техніки; інформаційно-комунікаційна; соціальна і громадянська; загальнокультурна; підприємницька; здоров’язберігаюча. Державний стандарт ґрунтується на засадах особистісно орієнтованого, компетентнісного та діяльнісного підходів. Діяльнісний підхід спрямований на розвиток умінь і навичок здобувачів освіти, застосування здобутих знань у практичній ситуації, пошук шляхів інтеграції до соціокультурного та природного середовища.

Основна мета діяльності закладу освіти – це безперервний процес підвищення ефективності освітнього процесу з одночасним урахуванням потреб суспільства, а також потреб особистості здобувача освіти. Цьому сприяє застосування новітніх досягнень педагогіки та психології, використання інноваційних технологій навчання, комп’ютеризація освітнього процесу.

Розвиток та практичне застосування комунікативних та інформаційно-комунікаційних компетенцій здобувачів освіти в умовах особистісно зорієнтованого і діяльнісного підходів є ключовими положеннями Стратегії розвитку закладу.

Однією з першочергових завдань закладу освіти є підготовка здобувачів освіти до життя та діяльності в умовах інформаційного суспільства, формування у них навички самостійного пошуку, оцінювання та систематизації інформації, культури спілкування та безпечного користування Інтернетом.

Стратегія розвитку закладу повністю підпорядкована освітній меті — виявленню і розвитку здібностей кожної дитини, формуванню духовно багатої, фізично розвине­ної, творчо мислячої, конкурентоспроможної особистості- громадянина України.

Ми повинні зробити все для того, щоб випускники школи були максимально здоровими — фізично і психологічно, підготовленим до життя. А для цього — будувати освітній процес на принципах гуманізації та демократизації , на основі тісної взаємодії в системі «здобувачі осіти – педагоги – батьки здобувачів освіти».

ІІІ. Загальна стратегія розвитку закладу

Провідна ідея закладу – створення умов для якісного надання освітніх послуг шляхом тісної взаємодії в системі «здобувачі освіти-батьки здобувачів освіти — педагоги», створити сприятливе освітнє середовище на основі демократизації, гуманізації, співпраці, співтворчості, спрямоване на зміцнення здоров’я дітей, створення умов для фізичного розвитку, соціальної адаптації, духовного зростання; орієнтувати внутрішній світ дитини на збагачення індивідуального досвіду, самопізнання, самооцінки, саморозвитку, самовизначенні, самореалізації. Тому педаго­гічний колектив працюватиме над удосконаленням освітнього процесу, переорієнтацією його органі­зації на результат — модель компе­тентного випускника, який сьогодні в школі опановує життя, чия якість залежатиме від рівня розвитку жит­тєвої компетентності.

         Проблеми, які ставить перед собою колектив:

 1. Фізичний та духовний розвиток здобувача освіти.
 2. Створення умов для надання якісних освітніх послуг шляхом тісної взаємодії в системі «здобувачі освіти-батьки здобувачів освіти — педагоги».
 3. Створення сприятливого освітнього середовища, у якому будуть забезпечені умови для творчості та самореалізації учасників освітнього процесу.

Знаходячись на шляху дії програми «Нова українська школа» головним девізом своїм вважаємо висловлювання:

«Змінюймось! Інакше перестанемо існувати»

Прагнемо знайти відповіді на запитання:

 • Який заклад освіти потрібно дитині в сільській місцевості, де поряд немає позашкільних центрів розвитку?
 • Як допомогти їй пристосуватись до освітнього життя, почуватися спокійно і впевнено?
 • Як зберегти її емоційне благополуччя – таке необхідне для повноцінного розвитку і здоров’я?

Насамперед потрібно прагнути створити середовище, де формується нова українська школа в якій нова людина, як творча особистість, фізично і духовно досконала. Із перших кроків реформи слід зрозуміти, що в маленькому колективі має бути своя неповторна аура, і найголовніше – повага до учасників освітнього процесу, які прагнуть до надання-отримання якісних знань.

Загальна мета закладу–реалізація Державних стандартів у галузі освіти, створення умов для підвищення рівня розвитку кожної дитини, її самореалізації; здійснення ефективної підготовки випускників до майбутнього життя. Кожен здобувач освіти під час освітнього процесу повинен отримати знання, які знадобляться йому в самостійному дорослому житті.

Здійснення цієї мети можливо лише за умови запровадження технологій здоров’язберігаючої педагогіки.Здоров’я дітей– одне з основних джерел щастя, радості і повноцінного життя батьків, учителів, суспільства в цілому.

Ми створюємо:

 • Сприятливі умови для надання освітніх послуг (відсутність стресових ситуацій, адекватність вимог, використання різних методик навчання);
 • Оптимальну організацію освітнього процесу (відповідно до вікових, індивідуальних особливостей та гігієнічних вимог);
 • Тісну взаємодію з батьками здобувачів освіти, громадськістю.
 1. Управлінський аспект

Мета: координація дій усіх учасників освітнього процесу, створення умов для їх продуктивної творчої діяльності.

Основні завдання:

 1. Управління якістю освіти на основі нових інноваційних технологій та освітнього моніторингу.
 2. Забезпечення відповідної підготовки педагогів, здатних якісно надавати освітні послуги здобувачам освіти.
 3. Виконання завдань розвитку, спрямованих на самореалізацію особистості.
 4. Створення умов для продуктивної творчої діяльності та проходження сертифікації педагогів.

Шляхи реалізації:

 1. Впровадження в практику роботи заклавду інноваційні технології.
 2. Створення сприятливого мікроклімату серед учасників освітнього процесу для успішного реалізації їх творчого потенціалу.
 3. Забезпечення виконання замовлень педагогічних працівників щодо підвищення їх фахового рівня через заняття самоосвітою.
 4. Підримка ініціативи кожного учасника освітнього процесу в його самореалізації.
 5. Розкриття творчого потенціалу учасників освітнього процесу.
 6. Стимулювання творчості учасників освітнього процесу.

Організаційно-педагогічну модель управлінської діяльності складають:

 • загальні збори;
 • педагогічна рада;
 • атестаційна комісія;
 • учнівське самоуправління;

Механізм управлінської діяльності включає: діагностику, керування освітньою діяль­ністю, моніторинг.

Річне планування здійснюється з ви­користанням перспективного планування. План будується на основі під­готовки інформаційної довідки про школу, проблемного аналізу стану справ згідно з Концепцією школи.

При складанні плану використовуєть­ся структурування, постановка мети, визначення завдань, прогнозування результатів, складання алгоритму дій на кожному етапі. План підлягає екс­пертизі в кінці року.

З метою демократизації контролю в управлінській діяльності передбачається залучення до нього працівників всіх ла­нок закладу, робота педагогів в режимі академічної свободи.

 1. Методичний аспект

Мета: створення комфортних умов для професійного зростання та розкриття творчого потенціалу кожного педагогічного працівника

Пріоритетні напрямки роботи з педагогічними кадрами:

—  раціональний добір та розстановка кадрів, забезпечення школи кваліфікованими працівниками з фаховою педагогічною освітою;

—    створення дієвого резерву керівних кадрів, організація його навчання на базі районного відділу освіти ;

—    стимулювання неперервної фахової і загальної освіти педагогічних працівників, підвищення їх відповідальності за результати своєї праці;

—    забезпечення якісної організації проведення атестації педкадрів згідно з Типовим положенням про атестацію та педпрацівників України, максимальної об’єктивності оцінки результатів діяльності вчителя результативності атестації;

—    створення оптимальної системи методичної роботи з педагогічними кадрами;

—    захист соціальних гарантій педагогічних працівників, забезпечення морального і матеріального заохочення сумлінної праці

 

Добір, розстановка та виховання педагогічних кадрів:

 1. Дотримання Положень Закону України «Про освіту», «Про середню освіту» щодо призначення педагогічних кадрів (постійно, відповідальна адміністрація).
 2. Визначити перспективну потребу школи у педагогічних кадрів до 2021 року, привести у відповідність до реальних потреб формування державного замовлення на підготовку педагогічних кадрів. (постійно, відповідальний директор).
 3. Забезпечити школу педагогічними працівниками з відповідною фаховою освітою, належним рівнем професійної підготовки та високими моральними якостями (постійно, відповідальний директор).
 4. Забезпечити комплектування школи педагогічними кадрами та раціональним розподілом навчального навантаження (щорічно травень, вересень, відповідальна адміністрація).
 5. Організувати стажування молодих спеціалістів — випускників (постійно, адміністрація).
 6. Підвищити персональну відповідальність кожного педагогічного працівника за результатами його діяльності, дотримання норм педагогічної етики, підтримувати атмосферу творчості, сприяти перебудові змісту освіти, щодо особистісно — зорієнтованої педагогіки (постійно, адміністрація).
 7. Приймати участь в проведені конкурсу «Учитель року» (постійно, заступник директора з навчально-виховної роботи).
 8. Організувати виставку творчих знахідок, передових технологій майстрів педагогічної праці (постійно, заступник директора з навчально-виховної роботи).
 9. Сприяти забезпеченню школи новітньою педагогічною навчально-методичною літературою та періодичними виданнями (постійно, адміністрація).

Підвищення кваліфікації керівних педагогічних кадрів.

Атестація. Моральне стимулювання

 1. Забезпечити своєчасне проходження курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників (постійно, адміністрація)
 2. Забезпечити якісну організацію і проведення атестації педагогічних працівників відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України затвердженого наказом № 930 від 06 жовтня 2010 року (Із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту№ 1473 від 20.12.2011, наказом МОН № 1135 від 08.08.2013)(постійно, адміністрація)
 3. Проводити міжатестаційний період змістовну роботу по підвищенню якості роботи педпрацівників, сприяти своєчасному проходженню курсової перепідготовки, (постійно, адміністрація)
 4. Удосконалювати систему морального та матеріального стимулювання роботи педагогічних працівників за наслідками атестації (постійно, адміністрація)
 5. Забезпечити відзначення кращих педагогічних працівників школи грошовою премією згідно з положенням та морально заохочувати, (постійно, адміністрація)

Соціальний захист педагогічних працівників:

 1. Постійно працювати над дотриманням конституційних гарантій особистості (ст. 43-49 Конституції України)
 2. Домагатися повного виконання ст. 57 Закону України «Про освіту» по забезпеченню належного рівня життя педагогічних працівників (адміністрація, профспілковий комітет)
 3. Здійснювати щорічно виплату на оздоровлення педагогічним працівникам відповідно ст. 57 Закону України «Про освіту»

Шляхи реалізації:

1.Постійний моніторинг рівня професійної компетентності, якості надання освітніх послуг.

2.Створення моделей методичної роботи з групами педагогів різного рівня професіоналізму.

 1. Удосконалення особистого досвіду на основі кращих досягнень науки і практики викладання.
 2. Участь у конкурсах педагогічної майстерності на різних рівнях.

      

 1. Виховний аспект

Мета: сприяння формуванню в учнів знань, умінь і навичок, необхідних для майбутнього успішного вибору професії; розвитку пізнавальної творчої активності особистості; розвиток природних здібностей, уяви і продуктивного мислення з гуманістичним світосприйняттям і почуттям відповідальності за долю України, її народу; виховання естетичних смаків; ведення здорового способу життя.

Основні завдання:

1.Формування основ наукового світогляду, пізнавальної активності і культури розумової праці, вироблення уміння самостійно здобувати знання, застосовувати їх у своїй практичній діяльності.

 1. Виховання почуття любові до Батьківщини і свого народу як основи духовного розвитку особистості, шанобливе ставлення до історичних пам’яток.
 2. Сприяти формуванню навичок самоврядування, соціальної активності і відповідальності в процесі практичної громадської діяльності, правової культури, вільного володіння державною мовою, засвоєння основ державного і кримінального права, активної протидії випадкам порушення законів.
 3. Підготовка випускників до свідомого вибору професії.
 4. Залучення до активної екологічної діяльності, формування основ естетичної культури, гармонійний розвиток духовного, фізичного та психічного здоров’я.

6.Затвердження культури здорового способу життя.

Шляхи реалізації

1.Організації і проведення засідань професійних спільнот класних керівників відповідної тематики.

2.Проведення профорієнтаційної роботи серед здобувачів освіти.

3.Організація роботи самоврядування в закладі освіти.

4.Проведення уроків мужності.

6.Проведення тижнів, декад, місячників тощо…

Виховною тема закладу на 5 років  буде «Формування і розвиток  компетентної, освіченої, духовно багатої, свідомої особистості, конкурентоспроможної в сучасному житті».       

 1. Психолого-педагогічний аспект

Мета: формування особистості через шкільне та сімейне виховання з урахуванням:

 • індивідуальних особливостей;
 • здібностей;
 • умінь та навичок.

Основні завдання:

 1. Створення:

— ситуації творчості для всіх учасників освітнього процесу;

— умов для соціальної самореалізації учасників освітнього процесу;

— умов для позитивної адаптації учнів до навчання у закладі.

 1. Посилення впливу виховання в закладі та сім’ї на формування:
 • стійкої мотивації до здобуття освіти;
 • високої духовної культури;
 • моральних переконань;
 • трудового виховання дітей.
 1. Забезпечення якісного психолого-педагогічного супроводу освітнього процесу.
 2. 4. Орієнтація на соціально-психологічну профілактику негативних явищ в освітньому середовищі, профілактику девіантної поведінки.

Шляхи реалізації:

1 . Психолого-педагогічна діагностика з виявлення у дітей:

 • здібностей;
 • схильностей;
 • потреб;
 • відстеження динаміки і розвитку обдарованих та здібних учнів.
 1. Консультації та навчання батьків, проведення батьківських зборів.
 2. Створення сприятливого психологічного клімату у всіх структурних підрозділах освітнього процесу.
 3. Морально-культурний особистий досвід учасників освітнього процесу.
 4. Модель випускника:

Моделлю випускника є громадянин держави, який:

— має активну позицію щодо реалізації ідеалів і цінностей України, прагне змінити на краще своє життя і життя своєї країни;

— є особистістю, якій притаманні демократична громадянська культура, усвідомлення взаємозв’язку між індивідуальною свободою, правами людини та її громадянською відповідальністю;

— уміє грамотно сприймати та уміє аналізувати проблеми суспільства, бути конкурентноспроможним наринку праці, впевнено приймати сучасні реалії ринкових відносин, використовувати свої знання на практиці;

— уміє критично мислити;

— здатний до самоосвіти і саморозвитку;

— відповідальний, уміє використовувати набуті компетенції для творчого розв’язання проблеми;

— уміє опрацювати різноманітну інформацію.

 1. Очікувані результати
 • Забезпечення умов для здобуття сучасної, доступної та якісної освіти відповідно до вимог суспільства, запитів особистості й потреб держави.
 • Підвищення рівня професійної компетентності педагогів (психолого-педагогічними знаннями та вміннями, володіння прийомами індивідуалізації навчання та виховання здобувачів освіти).
 • Підвищення рівня начальних досягнень учнів. Підвищення якості вихованості здобувачів освіти.
 • Створення позитивного іміджу школи в соціумі, підвищення її конкурентоздатності.
 • Поліпшення якісних показниківДПА, результатів предметних олімпіад та конкурсів.

ІУ. АНАЛІЗ РОБОТИ

Репинського ЗЗСО І-ІІІ ступенів

ПРОТЯГОМ 2017-2020 РОКІВ

Загальна інформація.

Будівля освітнього закладу прийнята в експлуатацію 1985 році.

Адреса: с. Репинне, буд.135.

Атестація школи: 2008 р.

Освітній процес у закладі здійснюється згідно із Законодавством України та Статутом, затвердженим рішенням Міжгірської районної ради Закарпатської області від 08.04.2017 №178.

Школа має статус закладу загальної середньої освіти з 2004 р.. Всього функціонує 15 класів, середня наповнюваність класів – 16 учнів.

У закладі діють кабінети: фізики, інформатики, майстерня.

Кадрове забезпечення.

Протягом 2017-2020 років педагогічний колектив працював над реалізацією таких проблем:

 1. Створення умов для інтелектуального, духовного, фізичного розвитку учнів школи, виховання їх національної самосвідомості та формування життєвої компетенції шляхом використання здоров’язберігаючих технологій.
  2. Активізація та розвиток творчого потенціалу педагогів школи, підвищення їх освітнього та фахового рівнів через удосконалення науково-теоретичної, методичної та психологічної підготовки, стимулювання самоосвіти і саморозвитку.
  3. Удосконалення рівня соціального захисту учнів із незахищених верств населення, підвищення ступені соціальної захищеності всіх учасників навчально-виховного процесу.
 2. Удосконалення взаємодії між усіма ланками державно-громадського управління закладом через чіткий розподіл функціональних обов’язків і прав.

Основні положення  Закону «Про освіту» втілюють 37 педагогічних працівників. 32 з них мають вищу освіту. Середній вік педагогічного колективу – 40 роки.

При підборі кадрів враховується фахова підготовка, особисті та колективні якості, інші характеристики.

Методична робота.

Протягом останніх п’яти років педагогічний колектив закладу працював над   методичною темою «Вивчення та застосування елементів ефективних технологій навчання та  виховання учнів, утвердження у свідомості школярів норм загальнолюдської моралі та національних цінностей».

В закладі створена система методичної роботи через яку реалізується педагогічна проблема та основні задачі. Основними задачами  методичної роботи є:

 1. Підвищення якості освітнього процесу.
 2. Підвищення рівня професійної компетентності вчителів.
 3. Підвищення ефективності освітнього процесу.
 4. Впровадження в освітній процес педтехнологій.
 5. Впровадження нових Держстандартів НУШ, початкової та базової загальної середньої освіти.

На сьогоднішній день заклад повністю укомплектований педагогічними кадрами відповідно до фахової освіти.

Вищу кваліфікаційну категорію мають 20 педпрацівників. З них мають педагогічне звання «старшого вчителя» – 14.

Спеціаліст І категорії – 6 педпрацівників.

Спеціаліст ІІ категорії – 6.

Спеціаліст – 1.

11 тарифний розряд – 5.

Всі вчителі мають достатній досвід роботи з предметів, що викладають. Відповідно до графіка педагоги закладу щорічно проходять курсову перепідготовку. Проводиться чергова атестація за перспективним планом закладу. Вчителі проходять курсову перепідготовку та атестуються відповідно до предмету, який викладають. Педагоги закладу є  учасниками конкурсу «Учитель року»: вчитель біології Вегеш А.М, вчителі початкових класів Галай М.Ю., вчитель німецької мови Комарницька Н.І., вчитель інформатики Могіш І. Ю..

Згідно плану роботи з 2017-2019 працювала школа Молодого вчителя,

У закладі працюють такі професійні спільноти:                                                               — вчителів початкових класів,                                                                                 — — вчителів природничо-математичного циклу,

— вчителів гуманітарного циклу,

— вчителів художньо-естетичного циклу,

— класних керівників .

Робота всіх професійних спільнот була направлена на допомогу вчителям в реалізації актуальних завдань розвитку,   вдосконалення і під-вищення професійної майстерності і рівня психологічної підготовки педагогічних кадрів,  активізації творчого потенціалу, формування здатності до швидкої адаптації  учнів в умовах, що постійно змінюються.

Відповідно до плану роботи закладу проводились засідання педагогічної ради, на яких розглядалися питання про затвердження плану роботи закладу  на навчальний рік,  питання з методичної  та виховної роботи та  питання про випуск учнів та перехід у наступні класи.

У закладі проводилась різнонаправлена робота щодо підвищення якості навчання:

 • робота з учнями, які навчаються на початковому рівні;
 • підвищення мотивації;
 • підвищення пізнавального інтересу.

З метою організації роботи з обдарованими учнями, їх підтримки, залучення до науково-дослідницької роботи, а також стимулювання самостійної роботи учнів щодо вивчення окремих предметів,  їх участі в олімпіадах, турнірах, були створені умови для розвитку обдарованих дітей: вчителі здійснювали особистісно-орієнтоване навчання на основі диференціації та індивідуалізації, проводили заняття з використанням інноваційних педтехнологій, залучали обдарованих учнів до позакласної роботи з навчальних предметів.

Учні   щорічно беруть участь у предметних олімпіадах, МАН, конкурсах. Підтвердженням цього є призові місця.

   Навчальна діяльність учнів.

Протягом 2017-2020 років робота педколективу була спрямована на особистісно-зорієнтоване навчання і виховання школярів. Велика увага у школі приділяється охопленню дітей навчанням. Станом на 1 вересня кожного року до першого класу залучаються всі діти, яким виповнилось 6 років.

Питання відвідування учнями школи контролюється постійно. Вчителі ведуть щоденний облік відсутніх у класному журналі та журналі контролю за відвідуванням, де зазначаються причини відсутності кожного школяра на уроках.
На виконання закону України «Про освіту» адміністрація школи здійснює також контроль та надає звітну інформацію в органи управління щодо продовження навчання та працевлаштування випускниками 9-х, 11-го класів.

Виховна та позакласна робота.

Протягом  2017-2020 років  виховну роботу в закладі освіти було організовано з урахуванням основних положень  Конституції України, згідно з Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про мови в Україні», «Про охорону дитинства», «Про попередження насильства в сім’ї», згідно програми «Основні орієнтири виховання» (1-11 класи).

Класні керівники працювали над проблемою: «Патріотичне виховання школярів через співпрацю школи і сім’ї».  Виховна робота проводилась по шести  виховних  орієнтирах: ціннісне  ставлення до суспільства і держави, до людей, до природи, до мистецтва, до праці, до себе. Спланована виховна робота в кожному класі, про що свідчать плани виховної роботи класних керівників. Згідно з планами в класних колективах проводились цікаві години спілкування, бесіди, зустрічі. Звіти про виховну роботу в класах висвітлювались на веб-сайті закладу.

На виконання Концепції національно-патріотичного виховання молоді, у закладі сплановано й проведено систему заходів, спрямованих на розуміння учнями громадського обов’язку, формування в них патріотичних почуттів.

Традиційними в школі є заходи з відзначення Дня захиснка України, виховні години до річниці визволення України, екскурсії до краєзнавчих музеїв та багато ін.. Протягом п’яти років учні приймали участь у благочинних акціях: «Збережи ялинку», «Лист солдату», «Акція доброти», «Допоможи людині з особливими потребами», «Серце до серця», були проведені виховні заходи на патріотичну тематику: загальношкільний урок мужності «День пам’яті Героїв Небесної Сотні», на якому відбулася презентація стендів  «Учасникам АТО», «Героям Небесної Сотні»; загальношкільна година пам’яті та патріотизму «Вклоняємося низько ветеранам»;  флеш-моб «Ми за мир».

Класні керівники 1-11 класів провели години спілкування в класах із відзначення державних свят, пов’язаних з історією України.

На виконання наказу МОН України від 07.09.00 № 439 «Про затвердження Рекомендацій щодо порядку використання державної символіки в навчальних закладах України» в закладі  обладнаний куточок  державної символіки. Куточок державної символіки є в усіх класних кімнатах.

В День пам’яті жертв голодоморів учні брали участь у Всеукраїнській акції «Запали свічку», провели урок пам’яті  «Людської пам’яті мости».

З метою  формування в учнів патріотичних почуттів створено постійно діючий стенд, присвячений  Героям Небесної Сотні.

З метою виховання правової культури учнів у закладі  працює Рада профілактики, проведені колективні та індивідуальні бесіди з учнями, які знаходились  на внутрішкільному контролі. Під час Всеукраїнського тижня права постійно проводився Всеукраїнський урок «Права людини», де учні ознайомилися з Конвенцією ООН про права людини. В закладі розроблено план заходів щодо протидії булінгу, переглянуто та обговорено тематичні відео сюжети стосовно булінгу для учнів 6 -11 класів.

У формуванні здорового способу життя в закладі залучені учнівське самоврядування, вчителі, батьки, громадськість. За участю батьків проводяться  засідання за круглим столом, семінари з метою організації дієвої взаємодії та обміну інформацією у сфері протидії поширенню наркоманії, алкоголю та тютюнопаління. Двічі на рік у закладі проводився тиждень ОБЖ,  в ході яких проведено інформаційну роботу серед батьків та дітей щодо запобігання травмуванню та загибелі дітей  внаслідок пожеж, нещасних випадків у побуті  та закладі, а також роз’яснення порядку дій  у разі виникнення НС.

4 рази на рік проводяться класні батьківські збори, 2 рази на рік – загальношкільні батьківські збори. Ефективно працюють батьківські активи класів, систематично проводяться засідання Ради закладу. За потребою проводяться консультації та бесіди з батьками.

Постійно відбувається звітування з питань виховної роботи, підсумки узагальнюються наказами.

Учні   щорічно беруть участь у різноманітних предметних та творчих конкурсах, спортивних змаганнях.

Учні школи приймали участь в районному етапі військово-патріотичної  гри «Джура».

Правовиховна робота.

У  закладі освіти з учнями організовано такі форми правового навчання і виховання:

— тематичні загальношкільні лінійки та класні години,
— лекції, бесіди на правову тематику
— анкетування.
— зустрічі з працівниками правоохоронних органів.
— уроки правознавства.
— олімпіади з правознавства.
— індивідуальні бесіди з важковиховуваними учнями.
— батьківські лекторії.
— відвідування проблемних сімей вдома.

Практичним психологом школи регулярно і ефективно проводилися корекційно-розвивальні заняття з учнями групи ризику та учнями, що потрапили у складні життєві умови. Та все ж за звітній період траплялись випадки протиправної поведінки учнів, зокрема агресивна поведінка, пропуски занять без поважних причин. Проте, за рахунок постійної профілактичної роботи, співпраці з органами внутрішніх справ, на обліку в кримінальній міліції у справах неповнолітніх учні школи відсутні.

       Соціальний захист.

Соціальна підтримка дітей пільгових категорій, що навчаються у школі, проводиться згідно з діючим законодавством. На початок кожного навчального року були підготовлені списки учнів пільгових категорій.

Ці діти постійно перебувають у центрі уваги адміністрації школи. Для них була організована участь у таких заходах: участь у новорічних заходах з подарунками, оздоровлення у пришкільному дитячому таборі «Ромашка».

Співпраця з батьками.

Виховання учня в школі і сім’ї – щоденний нерозривний процес. Тому педагогічний колектив працював у тісній співпраці з батьківським колективом з метою створення найсприятливіших умов для самореалізації та розвитку школяра. Батьки є соціальним замовником школи, а тому беруть активну участь у навчально-виховному процесі. Вони є учасниками позакласних заходів, пов’язаних з професіями, світом захоплень, родинними святами. Класні керівники тісно співпрацюють з сім’ями своїх вихованців: відвідують дитину вдома, спілкуються з родиною.

      Збереження і зміцнення здоров’я учнів та працівників.

Медичне обслуговування учнів  здійснюється працівниками місцевої лікарні. Щорічно на базі центральної районної лікарні працівники  школи проходять  медичне обстеження. Відповідно до результатів медичного огляду дітей, який проводять спеціалісти Погорільської дільничої лікарні та на підставі довідок лікувальної установи у школі формуються списки  дітей спеціальної медичної групи, а також уточнені списки учнів підготовчої, основної групи та групи звільнених від занять фізичною культурою на навчальний рік. Відповідно цих списків видається наказ по школі. Проходження медичного огляду працівниками школи фіксується в санітарних книжках установленого зразка, які реєструються і зберігаються у директора школи.

Важливим аспектом збереження здоров’я учнів є створення умов для раціонального харчування дітей протягом перебування у школі. Організація харчування учнів закладу регламентується законами України «Про освіту» (ст. 25), «Про загальну середню освіту» (ст..22), «Про охорону дитинства» (ст. 5), Постановою Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах», іншими нормативними документами. Згідно з вищезазначеними документами, учні 1-4 класів забезпечуються безоплатним одноразовим харчуванням.

Цікавими оздоровчими заходами у школі є проведення традиційного Дня здоров’я, шкільної спартакіади, показ відеофільмів про шкоду куріння, наркотиків, алкоголю. У планах виховної роботи кожного класного керівника є розділ «заходи по збереженню житя і здоров’я дітей» де запланована певна робота оздоровчого характеру з класом.

Стан охорони праці та безпеки життєдіяльності.                         

Робота з охорони праці , безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії, профілактики травматизму дітей у побуті та під час навчально-виховного процесу визначається у діяльності педколективу як одна із пріоритетних і проводиться відповідно до Законів України «Про охорону праці», «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку», Державних санітарних правил і норм улаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організацій навчально-виховного процесу, та інших численних нормативних актів, які регламентують роботу школи з цих питань. Стан цієї роботи знаходиться під постійним контролем адміністрації школи. Наказом по школі призначається відповідальний за організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності у закладі, створено службу з охорони праці, сплановані заходи.

На початку навчального року, напередодні канікул та святкових днів проводяться інструктажі з безпеки життєдіяльності серед учнів, відпрацьована програма вступного інструктажу. Регулярно відбуваються цільові інструктажі з учнями перед екскурсіями, походами, спортивними змаганнями. У школі в наявності необхідні журнали з реєстрації всіх видів інструктажів з питань охорони праці. Кожна класна кімната, кабінет, майстерня, спортзал має необхідний перелік документації з питань безпеки життєдіяльності. Також у приміщеннях школи розміщено кілька стендів по безпечній поведінці. Питання охорони праці та попередження травматизму неодноразово обговорювалися на нарадах при директорові.

Вивчаючи стан травматизму серед учнів, можна відмітити, що в навчальному закладі здійснюється належна робота щодо попередження нещасних випадків, створення безпечних умов навчання.

Фінансово-господарська діяльність.

Фінансово-господарська діяльність

Будівля школи прийнята в експлуатацію у 1985 році. Але не зважаючи на немалий вік та зношеність, адміністрація школи разом з колективом, батьками постійно працює над удосконаленням і зміцненням матеріально-технічної бази, підтриманню її у робочому стані.

Протягом навчального року систематично здійснювалася виплата заробітної плати, авансу.

Постійно ми отримуємо підтримку з боку відділу освіти:

— це отримання фарби для фарбування коридорів, спортзалу, майстерні, інших кімнат, спортивного майданчика;

— миючих і дезинфікуючих засобів для утримання приміщення школи відповідно санітарно-гігієнічних норм;

— інвентаря (відер, віників, граблів, лопат для снігу та штикових);

— придбання ліків для медичного кабінету школи;

— технічні засоби;

— виділення пального для шкільного автобуса на підвезення учнів до навчального закладу.

Незважаючи на складність усієї ситуації у 2021-2022 н.р., весь колектив школи продовжує приділяти увагу естетичному оформленню навчального закладу. Подвір’я школи прибране, доглянуте; підрізано дерева, кущі, покошено газони. Фарбується спортивний майданчик, біляться бордюри. Висаджено квіти на квітниках.

Управлінська діяльність

Управління школою здійснюється згідно річного плану роботи школи, плану внутрішкільного контролю та календарних планів вчителів-предметників і планів виховної роботи класних керівників. Така система планування, що відпрацьована у школі і заснована на взаємодії усіх ланок та учасників освітнього процесу, забезпечує координацію їх діяльності, єдність вимог, контролю та взаємоконтролю в процесі роботи, сприяє досягненню ефективності та взаємовдосконаленню освітнього процесу й забезпечує планомірний розвиток школи.

У навчальному закладі в наявності є усі нормативно-правові документи, що регламентують діяльність у загальноосвітньому навчальному закладі. З підключенням школи до мережі Інтернет (у тому числі із застосуванням Wi-Fi) стало можливим користуватися матеріалами сайтів Міністерства освіти і науки України , департаменту освіти і науки Закарпатської ОДА, ЗІППО, сайтами інших закладів освіти, що дає можливості оперативно користуватися інформацією, знайомитися новими документами.

Новими документами, якими керуюся в управлінській діяльності, є листи Міністерства освіти і науки України від 25.02.2022 №1/3278-22 “Про режим управління” та від 07.03.2022 №1/3378-22 “Про практику застосування трудового законодавства у галузі освіти і науки під час дії правового режиму воєнного стану”. Відповідно до статті 8 Закону України “Про правовий режим воєнного стану” одним із заходів правового режиму воєнного стану було використання у ІІ семестрі потужностей та трудових ресурсів закладу, зміна режиму роботи, умов праці відповідно до законодавства про працю.

Управлінські рішення приймаються на основі врахування думки колективу й інтересів справи. Намагаюся створювати такий мікроклімат, коли успіхи кожного сприймаються позитивно, ініціатива підтримується.

У своїй роботі з працівниками школи я дотримуюся партнерського стилю керівництва. Проблеми обговорюються і виробляються різні варіанти рішення, з них обирається найбільш оптимальний, затверджується і в подальшому здійснюється. У кожному із працівників школи бачу, насамперед, особистість в усьому розмаїтті її людських якостей. Використовую такі методи керівництва як порада, похвала, особистий приклад.

 

Отже, передумовами створення програми розвитку є наявність у школі:

 • система методичної, виховної, правовиховної роботи;
 • гуртків, факультативів, забезпечують зайнятість дітей у другій половині дня за різними напрямами;
 • розвинене шкільне самоврядування, що дозволяє масове залучення учнів у різноманітну, активну громадську діяльність;
 • позитивних взаємин між педагогами і учнями, вчителі налаштовані на підтримку школярів та створення умов для отримання якісної освіти, виховання громадянина – патріота України;
 • психологічної служби, яка забезпечує психологічний супровід розвитку дитини та надати консультації батькам;
 • постійно працює Рада школи, батьківський комітет.
 • шкільного сайту, де розміщується основна інформація про школу. Сайт постійно оновлюється.

У. ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗВИТКУ  ______________________________________________

 1. Планування роботи закладу над методичною проблемою:

В 2021-2026 роках педагогічний колектив буде працювати над проблемою:

“Компетентнісна спрямованість педагогічного колективу школи на розвиток індивідуальних здібностей і забезпечення умов самореалізації особистості учня”.

У школі працюють такі органи, діяльність яких спрямована на реалізацію завдань методичної роботи:

—         постійнодіючий орган, який обговорює найважливіші питання роботи в школі – педагогічна рада.

У навчальному закладі діють професійні спільноти  учителів початкових класів, учителів природничо-математичних дисциплін, учителів суспільно-гуманітарних дисциплін, художньо-естетичного циклу та фізичної культури, класних керівників.

Постійно діючими колективними формами роботи в навчальному закладі  є:

—  методичні оперативні наради, які відбуваються щотижня (за потреби – і частіше) і на яких педагоги знайомляться з інструктивно-методичними та нормативними документами, отримують методичні консультації, радяться стосовно поточних питань навчально-виховного процесу.

Індивідуальні форми методичної роботи передбачають: роботу педагогів над власними науково-методичними проблемами, ведення документації, наставництво, консультування, самоосвіта.

Епізодичними колективними формами методичної роботи є: участь педагогів у конкурсах «Учитель року», «Класний керівник року», проведення методичних тижнів, місячників, педагогічні читання, традиційні конференції за підсумками роботи над проблемою.

Епізодичними груповими формами методичної роботи є тижні педагогічної майстерності, методичні практикуми, моделювання уроків, тематичні круглі столи, ділові ігри, інформаційні години та інші.

Самоосвітня діяльність — це індивідуальна самоосвітня робота педагогів та ведення кожним власного методичного посібника.

1.1. Контрольно-аналітична діяльність

Періодичний контроль за виконанням навчальних програм

№п/п Що контролюється Дата Хто контролює Де обговорюється
1 Календарні плани, вивчення програмового матеріалу, плани гуртків з чіткою вказівкою термінів Вересень, січень Директор школи Оперативна нарада
2 Облік пропущених уроків, заміна уроків   Раз на місяць Заступник директора Співбесіда з учителями
3 Виконання навчальних програм за записами в журналі Один раз на семестр Заступник директора Наказ (січень)
4 Перевірка відповідності змісту тем, які вивчаються, державним програмам Березень Заступник директора Нарада при директору
5 Перевірка виконання навчальних програм Грудень

Березень

Заступник директора Наказ

Нарада при директору

Періодичний контроль за веденням учнівських щоденників

Місяць Зміст роботи Відповідальні Підбиття підсумків
Листопад Контроль за веденням щоденників учнями 1-4 класів і якість контролю класними керівниками  

ЗДШ

Міні оперативка з класними керівниками
Січень Контроль класних керівників за записами учнів домашніх завдань в щоденниках            ЗДШ Наказ по школі . індивідуальна бесіда з класними керівниками
Березень Про роботу класних керівників та вчителів зі щоденниками учнів            ЗДШ Індивідуальна бесіда з класними керівниками
Квітень Стан учнівських щоденників учнів 1-4 класів на кінець навчального року. Виконання наказів.            ЗДШ Індивідуальна бесіда. Нарада при директору

 Періодичний контроль за веденням документації

Місяць Об’єкти контролю Хто перевіряє
Вересень Оформлення класних журналів

Затвердження календарних планів

Плани виховної роботи, плани гуртків

Плани роботи МО і творчих груп

ДШ

ЗДШ

Жовтень Перевірка ведення класних журналів:

Навчальний план- навчальна програма- тематичне планування – класний журнал

 

ЗДШ (наказ)

Співбесіда з учителями

Листопад Перевірка зошитів увнів з української мови ЗДШ Нарада при директору
Грудень Перевірка зошитів учнів з математики ДШ Нарада при директору
Січень Перевірка класних журналів та журналів гуртків за І семестр ЗДШ (наказ)

 

Квітень Перевірка ведення документації з БЖ та ОП ЗДШ (наказ)

 

Травень Стан шкільної документації на кінець навчального року ЗДШ

Наказ

1.2. Перспективний план проведення засідань педагогічних рад Репинського ЗЗСО на 2021-2026 навчальні роки

2021-2022 навчальний рік

Зміст роботи Термін Відпові-

дальний

Форма узагаль

нення

Управ-

лінське рішення

Відмітка про виконання
1 1.Круглий стіл «Про підсумки, проблеми та реалії» (аналіз діяльності закладу  у 2020-2021 н.р.)

2. Про організацію освітнього процесу у 2021-2022 н.р.:

ü  обговорення і погодження річного плану роботи закладу;

ü  затвердження структури н.р., режиму робити закладу;

ü  робота закладу з охорони життя та здоров′я учасників освітнього процесу;

ü  затвердження роботи МО;

ü  погодження режиму роботи ГПД;

ü  про оцінювання навчальних досягнень 2-4 кл. НУШ та предметів варіативної складової;

3. Про погодження Освітньої програми закладу на 202-2022 н.р.

4. Про організацію та вивчення предмету «Захист України».

5. Про погодження перспективного плану роботи закладу на 2021-2026 роки.

6. Про погодження Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти.

7. Про попередження дитячого травматизму.

8. Про погодження Положення про академічну доброчесність учасників освітнього процесу Репинського ЗЗСО І-ІІІ ступенів

9.Дошкільна освіта: кроки в наявних умовах .

серпень                                                                                                       Протокол                                                                                                          Наказ
2 1. Особистість класного керівника та його вплив на вихованя дитини в  сучасній школі.

2. Про досягнення та проблеми в провадження концепції НУШ 1-4 класів.

3. Про визначення претендентів на свідоцтво з відзнакою, золоту і срібну медалі.

жовтень              Протокол                Наказ
3
 1. Про реалізацію творчого потенціалу учнів шляхом індивідуально-особистісного підходу при навчання математики.

2.                 Про виконання плану роботи школи за І семестр.

3.                 Про затвердження план курсової перепідготовки.

4.                 Про вибір предмету ДПА для учнів 9 класу.

 

січень                         Протокол                              Наказ
4
 1. Про вибір і замовлення підручників для 9 класу.
лютий                                       Протокол                                         Наказ
5 1.                  Робота закладу осваіти в умовах воєнного стану. Підготовка закладу освіти та формувань цивільного захисту до дій в надзвичайних ситуаціях воєнного характеру.

2.                  Про перпехід на дистануційну форму навчання з 24.02.2022 р.

Лютий                                                                   Протокол                                                                         Наказ
6. 1. Про опрацювання Державного стандарту базової середньої освіти.

2. Про підсумки атестації педагогічних працівників.

 

березень                                                                                                 Протокол                                                                                                             Наказ
7. 1. Про завершення 2021-2022 навчального року.

2. Про звільнення від ДПА здобувачів освіти 4, 9 класів.

3. Звільнення від проходження ДПА здобувачами освіти 11 класу в 2022 р.. Про підготовку до НМТ.

4. Стан виконання рішень попередніх педрад.

 

Травень                                                                                                 Протокол Наказ
8. 1. Про перевід учнів 1-4, 5-8 та 10 класів у наступні.

2. Про випуск учнів учнів 9 та 11 класів зі школи.

3.      Про нагородження учнів Похвальними листами за високі досягнення у навчанні.

4.      Про аналіз діяльності навчального закладу за 2021-2022 навчальний рік та складання плану роботи на наступний.

5.      Про попереднє педнавантаження вчителів на 2022-2023 навчальний рік.

6.      Про вибір підручників для 5 класу НУШ.

 

Травень Протокол Наказ

 

Оцінка
( Пока оценок нет )
Поділись з однокласниками!
РЕПИНСЬКИЙ ЛІЦЕЙ