Статут

 

                            ЗАТВЕРДЖЕНО

                              рішенням Міжгірської районної ради

        Закарпатської області

                                                №  177    від  08.04 2017  року

 

С Т А Т У Т

 

Репинський навчально-виховний комплекс «загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів — дошкільний навчальний заклад» Міжгірської районної ради Закарпатської області

 

2018 рік

 

І. ЗАГАЛЬНІ  ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Репинський навчально-виховний комплекс «загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів — дошкільний навчальний заклад» Міжгірської районної ради Закарпатської області  заснований на базі Репинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів  Міжгірської районної ради Закарпатської області.

1.2. Репинський навчально-виховний комплекс «загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів — дошкільний навчальний заклад» Міжгірської районної ради Закарпатської області  утворений в результаті реорганізації Репинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів  Міжгірської районної ради Закарпатської області  і є правонаступником по усіх її правах і обов’язках.

1.3. Навчальний заклад  належить до  комунальної форми власності. Засновником навчально-виховного комплексу є  Міжгірська районна рада.

1.4. Навчально-виховний комплекс підпорядкований відділу освіти Міжгірської райдержадміністрації. Питання використання комунального майна навчально-виховного комплексу вирішується згідно чинного законодавства.

1.5. Навчально-виховний комплекс є юридичною особою, обслуговується централізованою бухгалтерією відділу освіти, має  штамп та печатку з вказівкою свого повного найменування, зведений баланс у централізованій  бухгалтерії відділу освіти Міжгірської райдержадміністрації.

За рішенням засновника навчально-виховного комплексу бухгалтерський облік здійснюється через централізовану бухгалтерію відділу освіти Міжгірської райдержадміністрації.

1.6. Навчально-виховний комплекс керується в своїй діяльності  Конституцією України, законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про місцеві державні адміністрації в Україні», чинним Положенням про загальноосвітній навчальний заклад,  Положенням про навчально-виховний комплекс «дошкільний навчальний заклад — загальноосвітній навчальний заклад», «загальноосвітній навчальний заклад — дошкільний навчальний заклад», указами Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки України, нормативно-правовими актами інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями голови державної адміністрації, рішеннями сесії Міжгірської районної ради, наказами відділу освіти Міжгірської державної адміністрації (далі – відділ освіти) та цим Статутом.

1.7. Повна назва навчально-виховного комплексу:

 Українською мовою: Репинський навчально-виховний комплекс «загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів — дошкільний навчальний заклад» Міжгірської районної ради Закарпатської області. 

Скорочена назва: Репинський НВК І-ІІІ ступенів Міжгірської районної ради Закарпатської області.

 

1.8. Місце знаходження навчально-виховного комплексу: 90032,  Закарпатська область, Міжгірський район, село Репинне, 135

1.9. Навчально-виховний комплекс складається з двох підрозділів — дошкільного та загальноосвітнього закладу І-ІІІ ступенів.

Дошкільний підрозділ забезпечує належний рівень дошкільної освіти дітей віком від двох  до шести років відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти.

Загальноосвітній          підрозділ забезпечує відповідний рівень загальноосвітньої підготовки учнів згідно з вимогами Державного стандарту загальної середньої освіти. Відповідно до освітнього рівня, в шкільному підрозділі навчально-виховного комплексу функціонують разом школи  двох ступенів:

І ступінь — початкова школа (1 — 4 класи — термін навчання 4 роки);

ІІ ступінь — основна школа (5 — 9 класи — термін навчання 5 років).

ІІІ ступінь – старша школа (10-11 класи – термін навчання 2 роки).

1.10. Кількість дошкільних груп, класів, груп продовженого дня у навчально-виховному комплексі встановлюється у погодженні з відділом освіти Міжгірської державної адміністрації на підставі нормативів їх наповнюваності, затверджених Міністерством освіти і науки України за погодженням з Міністерством фінансів України, відповідно до поданих заяв батьків або осіб, які їх замінюють, та санітарно-гігієнічних норм.

1.11. Наповнюваність класів, груп у навчально-виховному комплексі визначаються згідно з нормативами, встановленими Міністерством освіти і науки України та погодженими з Міністерством фінансів України.

1.12. У  складі дошкільного підрозділу можуть бути одновікові та різновікові групи.

1.13. У складі шкільного підрозділу можуть бути класи з поглибленим вивченням окремих предметів,інклюзивні класи, класи для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, групи продовженого дня та організовано індивідуальне навчання на підставі висновків РПМПК.

1.14. Головною метою навчально-виховного комплексу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, повної загальної середньої освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні  дітей, надання послуг з виховання і розвитку дітей дошкільного віку та підготовки їх до навчання в школі; навчання, виховання і розвиток дітей шкільного віку та підготовка їх до професійного самовизначення.

1.15. Основними завданнями навчально-виховного комплексу є:

— реалізація державної політики в галузі освіти;

-створення умов для здобуття дітьми дошкільного віку, учнями  базової загальної середньої освіти в обсязі державних стандартів дошкільної та базової загальної середньої освіти, розвитку їх творчих здібностей і нахилів;

— виховання громадянина України;

— виховання у дітей  любові до України, шанобливого ставлення до родини, поваги до  народних   традицій   і   звичаїв,   державної   та  рідної мови,   національних   цінностей   українського  народу та інших  народів і націй;

— формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості,   підготовленої  до професійного самовизначення;

— виховання поваги до Конституції України, державних символів України, прав і  свобод  людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов’язків людини і громадянина;

— формування основних норм загальнолюдської моралі;

— сприяння реалізації права вихованців на вільне формування політичних і світоглядних переконань;

— виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян, як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я вихованців;

— надання кваліфікованої допомоги в корекції недоліків мови дитини;

— здійснення соціально-педагогічного патронату;

1.16. Навчально-виховний комплекс самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах своєї компетенції, передбаченої законодавством України та власним Статутом.

1.17. Навчально-виховний комплекс несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:

— безпечні умови освітньої діяльності;

— дотримання державних стандартів освіти;

— дотримання договірних зобов’язань з іншими суб’єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності, у тому числі обов’язків за міжнародними угодами;

— дотримання фінансової дисципліни.

1.18. У навчальному закладі визначена українська мова навчання.

1.19. Навчально-виховний комплекс має право:

— проходити в установленому порядку державну атестацію;

— визначати форми і засоби організації навчально-виховного процесу за погодженням із засновником;

— розробляти робочий навчальний план, визначати варіативну частину навчального плану;

— в установленому порядку розробляти і впроваджувати експериментальні та індивідуальні навчальні плани;

— спільно з вищими навчальними закладами, їх кафедрами або філіями, науково — дослідними інститутами та центрами проводити науково — дослідну, експериментальну,  пошукову роботу, що не суперечить законодавству України;

— використовувати різні форми морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;

— отримувати кошти від юридичних і фізичних осіб;

— залишати у своєму розпорядженні і використовувати власні надходження у порядку, визначеному законодавством України;

— розвивати власну соціальну базу, мережу спортивно-оздоровчих, лікувальних, профілактичних і культурних підрозділів.

1.20. Медичне обслуговування дітей дошкільного віку, учнів у навчально-виховному комплексі здійснюється штатним  медперсоналом та спеціально закріпленим лікарем-педіатром. Медичний персонал здійснює лікувально-профілактичні заходи, контроль за станом здоров’я, фізичним розвитком дитини, організацією фізичного виховання, загартуванням, дотриманням санітарно-гігієнічних норм, режимом та якістю харчування.

1.21Харчування вихованців у навчально-виховному комплексі здійснюється згідно з нормами, затвердженими нормативними документами.

1.22. Порядок забезпечення продуктами харчування дітей у навчально-виховному комплексі визначає відділ освіти Міжгірської державної адміністрації.

Контроль за організацією та якістю харчування, вітамінізацією страв, закладкою продуктів харчування, кулінарною обробкою, виходом страв, смаковими якостями їжі, санітарним станом харчового блоку, правильністю зберігання, дотриманням термінів реалізації продуктів покладається на медичних працівників та керівника навчально-виховного комплексу.

У навчально-виховному комплексі має бути організовано харчування дітей дошкільного віку,  харчування учнів 1-4 класів згідно законодавства.

1.23. Взаємовідносини навчально-виховного комплексу з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, укладеними між ними.

ІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

2.1.Навчально-виховний процес у навчальному закладі здійснюється відповідно до робочих навчальних планів, складених на основі типових навчальних планів, затверджених МОН.

У робочому навчальному плані конкретизується варіативна частина державних стандартів освіти. У вигляді додатків до робочого навчального плану складаються розклад уроків (щоденний, тижневий) та режим роботи (щоденний, річний).

Індивідуалізація і диференціація навчання у навчальному закладі забезпечуються шляхом реалізації інваріантної та варіативної частини.

2.2. Робочі навчальні плани навчального закладу затверджуються районним органом управління освітою.

Експериментальні та індивідуальні робочі навчальні плани навчального закладу погоджуються з МОН за поданням обласного органу  управління освітою.

2.3. Форми, засоби і методи навчання та виховання  у навчальному закладі  відповідають  законам України «Про освіту», «Про загальну середню освіту»  та власному Статуту.

2.5. Навчально-виховний комплекс працює за п’ятиденним робочим тижнем.

2.6. Навчально-виховний комплекс проводить свою діяльність відповідно до плану роботи, який складається на поточний навчальний рік і оздоровчий період.

План роботи затверджується радою навчально-виховного комплексу.

2.7. Навчально-виховний процес у дошкільному підрозділі навчально-виховного комплексу здійснюється за програмами розвитку виховання і навчання дітей дошкільного віку, затвердженими Міністерством освіти і науки України та відповідно до Базового компоненту дошкільної освіти.

2.8. Організація навчально-виховного процесу у навчально-виховному комплексі здійснюється відповідно до Положень про дошкільний, загальноосвітній навчальні заклади, Положенням про навчально-виховний комплекс «дошкільний навчальний заклад — загальноосвітній навчальний заклад», «загальноосвітній навчальний заклад — дошкільний навчальний заклад» та нормативних документів Міністерства освіти і науки України.

2.9. Відповідно до робочого навчального плану педагогічні працівники навчально-виховного комплексу використовують програми, підручники, навчальні посібники, що мають гриф Міністерства освіти і науки України, а також науково-методичну літературу, дидактичні матеріали, форми, методи засоби навчальної роботи, що мають забезпечувати виконання статутних завдань та здобуття освіти на рівні державних стандартів.

2.10. Навчально-виховний комплекс здійснює навчально-виховний процес за денною формою навчання.

2.11. Індивідуалізація і диференціація навчання у навчально-виховному комплексі забезпечується реалізацією інваріантної та варіативної частин робочого навчального плану.

2.12. Навчально-виховний комплекс може реалізовувати освітні програми і надавати освітні платні послуги на договірній основі згідно з ліцензією, відповідно до Переліку платних послуг, які можуть надаватися державними навчальними закладами, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України.

2.13. До першого класу шкільного підрозділу зараховуються (переводяться) діти, як правило, із шести років.

2.14. Приймання учнів до всіх класів здійснюється на позаконкурсній основі, як правило, відповідно до території обслуговування. Учні, які не  проживають на території обслуговування, можуть бути зараховані до навчально-виховного комплексу за наявності вільних місць у відповідному класі.

2.15. Зарахування дітей до навчально-виховного комплексу здійснюється за наказом директора на підставі:

— особистої заяви (для неповнолітніх — заяви батьків або осіб, які їх замінюють);

— свідоцтва про народження (копії);

— медичної довідки, встановленого зразка про стан здоров’я;

— медичної довідки про епідеміологічне оточення (для дітей дошкільного віку);

— документа для зарахування до групи компенсуючого типу або класу для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку;

— документа про наявний рівень освіти (крім дітей, які вступають до першого класу) для зарахування до шкільного підрозділу.

2.16. За дитиною дошкільного підрозділу зберігається місце у навчально-виховному комплексі у разі її хвороби, карантину, санаторного лікування, на час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють, а також у літній оздоровчий період.

2.17. Відрахування дітей дошкільного віку з навчально-виховного комплексу може здійснюватись:

— за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють;

— на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування в навчально-виховному комплексі;

— у разі несплати без поважних причин батьками або особами, які їх замінюють, плати за харчування дитини протягом двох місяців;

2.15. Адміністрація навчально-виховного комплексу зобов’язана письмово повідомити батьків або осіб, які їх замінюють, про відрахування дитини за два тижні.

2.16. У разі потреби учень (вихованець) може перейти протягом будь-якого року навчання до іншого навчального закладу. Переведення учнів до іншого навчального закладу здійснюється за наявності особової справи учня встановленого Міністерством освіти і науки України зразка.

2.17. В шкільному підрозділі навчально-виховного комплексу для учнів 1-4 класів, а також 5-11 класів, в яких навчаються діти, які потребують корекції розумового і фізичного розвитку за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють можуть створюватися інклюзивні класи, організовуватись індивідуальна форма навчання.

У навчально-виховному комплексі можуть створюватись групи продовженого дня, до груп продовженого дня і відрахування дітей із них здійснюється наказом директора навчально-виховного комплексу на підставі заяв батьків або осіб, які їх замінюють.

2.18. Навчальний рік у навчально-виховному комплексі  починається 1 вересня  Днем знань і закінчується:

— у шкільному підрозділі — не пізніше 1 липня наступного року з урахуванням  державної підсумкової атестації.

— у дошкільному розділі з 1 червня до 31 серпня  проводиться оздоровлення дітей;

Навчальні заняття розпочинаються  за наявності акту відділу освіти Міжгірської РДА, що підтверджує готовність  приміщень навчально-виховного комплексу  для роботи у новому навчальному році.

Тривалість навчального року обумовлюється  виконанням навчальних програм з усіх предметів. Структура навчального року будується за двома семестрами.

Структура навчального року та режим роботи встановлюється згідно рекомендацій Міністерства освіти, визначається навчально-виховним комплексом  у межах часу, передбаченого робочим навчальним планом, за погодженням з відділом освіти Міжгірської РДА .

2.19. Відволікання учнів від навчальних занять на інші види діяльності забороняється (крім випадків, передбачених законодавством України).

2.20. Тривалість канікул для учнів 1-11 класів протягом навчального року не повинна становити менш як 30 календарних днів.

2.21. Режим роботи навчально-виховного комплексу визначається на основі нормативно-правових актів.

2.22. Тривалість занять в шкільному підрозділі навчально-виховного комплексу складає: у перших класах — 35 хв., у других-четвертих — 40 хв., п’ятих-дев»ятих — 45 хв. Зміна режиму роботи допускається за погодженням з відділом освіти.

Щоденна кількість і послідовність уроків визначається розкладом. Розклад уроків складається відповідно до робочого навчального плану з дотриманням педагогічних, санітарно-гігієнічних вимог і затверджується директором навчально-виховного комплексу.

Розклад уроків повинен враховувати оптимальне співвідношення навчального навантаження протягом тижня, а також правильне чергування протягом дня і тижня предметів природничо-математичного і гуманітарного циклів з уроками музичного, образотворчого мистецтва, трудового навчання та основ здоров’я і фізичної культури.

Крім різних обов’язкових форм занять, у навчально-виховному комплексі проводяться індивідуальні, групові, факультативні та інші позакласні заняття та заходи, що передбачені окремим розкладом, і спрямовані на задоволення освітніх інтересів та на розвиток творчих здібностей, нахилів і обдарувань вихованців.

2.23. Навчання у шкільному підрозділі навчально-виховного комплексу організовується в одну (першу) зміну.

Тривалість перерв між уроками встановлюється з урахуванням санітарно-гігієнічних вимог, потреб в організації активного відпочинку і харчування учнів, але не менш як 10 хв., великої перерви — 20 хвилин.

2.24. Зміст, обсяг і характер домашніх завдань визначається вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням індивідуальних особливостей учнів та відповідає нормативним документам.

2.25. У навчально-виховному комплексі здійснюється тематичний облік знань, умінь і навичок учнів. Оцінювання навчальних досягнень учнів повинно відповідати Критеріям оцінювання навчальних досягнень учнів.

2.26. Учні, які впродовж одного року навчання у початковій школі не засвоїли програму з предметів навчального плану, за поданням педагогічної ради направляються на обстеження спеціалістами психолого-медико-педагогічної консультації (згода батьків, або осіб, які їх замінюють). За її висновками такі учні  можуть продовжити навчання в спеціальних загальноосвітніх школах, залишитись на повторний курс навчання або навчатися за індивідуальною формою чи за індивідуальними навчальними програмами за згодою батьків (осіб, які їх замінюють).

2.27. Навчання у випускних класах навчально-виховного комплексу завершується Державною підсумковою атестацією. Зміст, форма і порядок Державної підсумкової атестації, а також переведення й випуск учнів в навчально-виховному комплексі  встановлюються згідно наказу Міністерства освіти і науки України.

За результатами навчання  учням (випускникам) видається відповідний документ про здобуття базової загальної середньої освіти. Зразки документів про базову загальну середню освіту затверджуються Кабінетом Міністрів України.

2.28. Звільнення учнів від Державної підсумкової атестації проводиться в порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

2.29. Результати семестрового, річного підсумкового оцінювання навчальних досягнень доводяться до відома учнів класним керівником.

2.30. Учні, які мають високі досягнення (10-12 балів) у вивченні всіх предметів за відповідний рік можуть нагороджуватися похвальним листом «За високі досягнення у навчанні». Випускникам, які закінчили основну школу з навчальними досягненнями високого рівня (10, 11, 12 балів), видається свідоцтво про базову загальну середню освіту особливого зразка.

За успіхи у навчанні для всіх учасників навчально-виховного процесу можуть встановлюватися різні форми морального та матеріального заохочення.

2.31. Контроль за дотриманням порядку видачі випускникам документа про базову загальну середню освіту», похвальних листів «За високі досягнення у навчанні»  здійснюється відповідно нормативних документів Міністерства освіти і науки України відповідними місцевими органами управління освітою.

 

ІІІ. УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

 

3.1. Учасниками навчально-виховного процесу у навчально-виховному  комплексі є діти дошкільного віку, учні 1-11 класів, керівники, педагогічні, медичні та інші працівники, психологи, бібліотекарі, інші спеціалісти навчально-виховного комплексу,  батьки або особи, які їх замінюють.

3.2. Статус учасників навчально-виховного процесу, їхні права і обов’язки визначаються Законами України «Про освіту»,  «Про загальну середню освіту», „Про дошкільну освіту»,  іншими законодавчими актами України, Положенням про навчально-виховний комплекс , «загальноосвітній навчальний заклад — дошкільний навчальний заклад», даним Статутом, Правилами внутрішнього розпорядку.

3.3. Вихованці навчально-виховного комплексу мають право:

—  на доступність і безоплатність дошкільної,базової загальної середньої освіти;

— на безпечні і нешкідливі для здоров’я умови утримання, розвитку, виховання,  навчання і праці;

—  на захист від будь-якої інформації, пропаганди та агітації, що завдає шкоди їх здоров’ю, моральному та духовному розвитку;

— на користування матеріально-технічною, культурно-спортивною базою         навчально-виховного комплексу;

—  на вибір форм навчання, предметів варіативної частини навчального плану, факультативів, позакласних занять;

— брати участь у різних видах навчальної, науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах, тощо;

— на участь в органах громадського самоврядування навчально-виховного комплексу, вносити власні пропозиції щодо організації навчально-виховного процесу,  вільно виражати погляди і переконання, що не суперечать законодавству;

— брати участь у добровільних самодіяльних об’єднаннях, творчих студіях, клубах, гуртках, групах за інтересами тощо;

— на захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насилля, від дій педагогічних та інших працівників, які порушують їх права, принижують честь і гідність;

3.4. Вихованці навчально-виховного комплексу зобов’язані:

—  систематично оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками  в обсязі  визначеним Базовим компонентом дошкільної освіти, Державним стандартом базової  загальної середньої освіти;

—  підвищувати загальний культурний рівень;

—  дотримуватися, моральних, етичних норм;

— брати посильну участь у різних видах трудової діяльності, що не заборонені чинним законодавством;

—   дбайливо ставитись до державного, громадського і особистого майна;

—  дбати про власну гігієну та охайний зовнішній вигляд, дотримуватись   встановленої для вихованців навчально-виховного комплексу форми;

— дотримуватися вимог Статуту, Правил внутрішнього розпорядку навчально-виховного комплексу.

3.4.1. До учнів, що порушують статут навчально-виховного комплексу адміністрацією і радою навчально-виховного комплексу можуть застосовуватися заходи впливу:

— зауваження вчителя, класного керівника,директора;

— надсилання повідомлення на адресу батьків або осіб, що їх замінюють;

3.4.2. Учні навчально-виховного комплексу можуть залучатися, за їх згодою та згодою їх батьків, до самообслуговування, різних видів суспільно-корисної праці відповідно до Правил внутрішнього розпорядку навчально-виховного комплексу. Самообслуговування організується у відповідності з віком, статтю, фізичними можливостями і станом здоров’я, базуючись на гігієнічних вимогах та вимогах до охорони їх здоров’я. Робота із самообслуговування проводиться за участю педагогів, класних керівників та залученням батьків або осіб, які їх замінюють.

3.5. Педагогічними працівниками навчально-виховного комплексу можуть  бути особи з високими моральними якостями, які мають відповідну педагогічну освіту, належний рівень професійної підготовки, забезпечують результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров’я яких дозволяє виконувати професійні обов’язки.

До педагогічної діяльності в навчально-виховному комплексі можуть залучатися викладачі вищих навчальних закладів для викладання окремих навчальних предметів, курсів за вибором, факультативів.

3.6. Призначення на посаду та звільнення з посади педагогічних та інших працівників, педагогічне навантаження й інші трудові відносини регулюються законодавством України про працю, Законами України «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту» та іншими законодавчими актами.

3.7. Педагогічні працівники навчально-виховного комплексу мають право на:

— захист професійної честі та гідності;

— участь в обговоренні та вирішенні питань організації навчально-виховного процесу;

— внесення пропозицій керівництву навчально-виховного комплексу ;

— самостійний  вибір форм, методів, засобів навчальної роботи, не шкідливих для здоров’я  вихованців;

— участь у роботі методичних об’єднань, нарад, зборів навчально-виховного комплексу, органів громадського самоврядування;

—  самостійний вибір форми підвищення кваліфікації;

—  атестацію згідно з Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників України;

— проведення в установленому порядку науково-дослідної, експериментальної, пошукової  роботи;

— соціальне і матеріальне забезпечення відповідно до законодавства ;

— об’єднання в  професійні спілки та членство в інших об’єднаннях громадян,  діяльність яких не заборонена законодавством;

— виявлення педагогічної ініціативи.

3.8. Відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов’язків не допускається, за винятком випадків, передбачених   законодавством України.

3.9. Педагогічні працівники навчально-виховного комплексу зобов’язані:

— забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін відповідно до вимог навчальних програм;

— сприяти розвитку інтересів, нахилів та здібностей дітей, а також збереженню їхнього здоров’я, здійснювати пропаганду здорового способу життя;

— утверджувати особистим прикладом і настановами повагу до державної символіки;

—  дотримуватися педагогічної етики, норм загальнолюдської моралі, поважати гідність дитини та її батьків;

—   забезпечити емоційний комфорт, захист дитини від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять її здоров’ю, а також від фізичного та психологічного насильства;

— виконувати Статут навчально-виховного комплексу, Правила внутрішнього розпорядку,  умови  контракту  чи  трудового договору;

—  брати участь у роботі педагогічної ради та інших заходах, пов’язаних з підвищенням професійного рівня, педагогічної майстерності, загальнополітичної культури;

—  виховувати в учнів (вихованців) повагу до батьків, жінки, старших за віком, народних традицій та звичаїв, духовних та культурних надбань народу України;

—  готувати учнів до самостійного життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди   між  усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;

—  виконувати посадову інструкцію вчителя;

— виконувати накази і розпорядження директора навчально-виховного комплексу, органів управління освітою;

— сприяти зростанню авторитету навчально-виховного комплексу.

3.10. Педагогічні працівники навчально-виховного комплексу несуть відповідальність за збереження життя, фізичне і психічне здоров’я вихованців згідно із законодавством.

3.11. Працівники навчально-виховного комплексу проходять один раз на рік безоплатні медичні огляди.

3.12. Обсяг навчального навантаження вчителів визначається   директором навчально-виховного комплексу відповідно до робочих навчальних планів, наказів і затверджується відділом освіти.

Обсяг педагогічного навантаження  може  бути меншим тарифної ставки (посадового окладу)  за письмовою згодою педагогічного працівника.

Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається лише у разі зміни кількості годин з окремих предметів, що передбачається робочим навчальним планом або за письмовою згодою педагогічного працівника  з  дотриманням   законодавства  про працю.

3.13. Директор навчально-виховного комплексу призначає класних керівників, завідуючих навчальними кабінетами, майстернями навчально-дослідними ділянками. Їхні права та обов’язки визначаються нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України, Правилами внутрішнього розпорядку, посадовими інструкціями та Статутом навчально-виховного комплексу.

3.14. У навчально-виховному комплексі обов’язково проводиться атестація педагогічних працівників. Атестація здійснюється, як правило, один раз на п’ять років відповідно до Типового положення  про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого наказом Міністерством освіти і науки України.

3.15. Педагогічні працівники, які систематично порушують Статут, Правила внутрішнього розпорядку навчально-виховного комплексу, не виконують посадових обов’язків, умови трудового договору (контракту) або за результатами атестації не відповідають посаді, що обіймають, звільняються з роботи згідно з чинним законодавством.

3.16. Забороняється спільна робота осіб, що є близькими родичами, свояками, якщо в зв’язку з виконанням трудових обов’язків вони безпосередньо підлеглі чи підконтрольні один одному.

3.17. Права й обов’язки  працівників та допоміжного персоналу регулюються трудовим законодавством, Правилами внутрішнього розпорядку навчально-виховного комплексу,  посадовими інструкціями.

3.18. Батьки вихованців та особи, що їх замінюють, мають право:

— обирати і бути обраними до ради навчально-виховного комплексу,   піклувальної ради,  батьківських комітетів  та   інших   органів громадського самоврядування навчально-виховного комплексу;

— звертатися до органів управління освітою, директора навчально-виховного комплексу і органів громадського самоврядування з питань навчання, виховання дітей;

— брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчального-виховного процесу та зміцнення матеріально-технічної бази навчально-виховного комплексу;

—  на  захист законних інтересів своїх дітей в органах громадського   самоврядування навчально-виховного комплексу та у відповідних державних, судових органах;

— відмовлятися від запропонованих додаткових освітніх послуг;

— приймати рішення про участь дитини в інноваційній діяльності навчально-виховного комплексу.

3.19. Батьки та особи, які їх замінюють, несуть відповідальність за здобуття дітьми  базової загальної середньої освіти.

3.20. Батьки та особи, які їх замінюють, зобов’язані:

— забезпечувати умови для здобуття дитиною дошкільної освіти, базової загальної середньої освіти за будь-якою формою навчання;

— постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей, обдарувань;

— поважати гідність дитини, виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до Вітчизни, сім’ї, державної та рідної мов; повагу до національної історії, культури, загальнолюдських цінностей;

—  виховувати у дітей повагу до законів, прав, основних свобод людини;

— своєчасно вносити плату за харчування дитини в навчально-виховному комплексі  у встановленому порядку;

— своєчасно повідомляти адміністрацію навчально-виховного комплексу про можливість відсутності або хвороби дитини.

3.21. У разі невиконання батьками та особами, які їх замінюють, обов’язків, передбачених законодавством, навчально-виховний комплекс може порушувати клопотання про відповідальність таких осіб, у тому числі позбавлення їх батьківських прав.

3.22. Представники громадськості мають право:

— обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування  навчально-виховного комплексу;

— приймати участь в роботі учнівських об’єднань за інтересами і гуртків, секцій;

— сприяти покращенню матеріально-технічної бази, фінансовому забезпеченню навчально-виховного комплексу;

— брати участь в організації навчально-виховного процесу.

3.23. Представники громадськості зобов’язані:

— дотримуватися статуту навчально-виховного комплексу;

— виконувати накази та розпорядження директора навчально-виховного комплексу, рішення органів громадського самоврядування;

— захищати учнів від всіляких форм фізичного та психічного насильства;

— пропагувати здоровий спосіб життя, шкідливість вживання алкоголю, наркотиків, тютюну тощо.

 

ІV. УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИМ КОМПЛЕКСОМ

 

4.1. Безпосереднє керівництво навчально-виховним комплексом здійснюється його директором. Директором комплексу може бути  громадянин України, який має вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менш як три роки, успішно пройшов атестацію керівних кадрів освіти у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

4.2. Призначення на посаду та звільнення з посади директора навчально-виховного комплексу, його заступників та інших педагогічних працівників здійснюється відділом освіти Міжгірської райдержадміністрації. Призначення на посаду та звільнення з посади інших працівників навчально-виховного комплексу здійснює директор.

Штатний розпис працівників визначається органом управління освітою на основі Типових штатних нормативів.

4.3. Директор навчально-виховного комплексу:

— відповідає за реалізацію завдань дошкільної освіти та базової середньої освіти, визначених Законами України «Про дошкільну освіту», «Про загальну середню освіту» та забезпечення рівня освіти відповідно до Базового компоненту дошкільної освіти, Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, за якість і ефективність роботи педагогічного колективу;

— діє від імені навчально-виховного комплексу, представляє його в усіх державних та інших органах, установах і організаціях, укладає угоди з юридичними та фізичними особами;

— здійснює керівництво педагогічним колективом, створює необхідні умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників;

— організовує навчально-виховний процес;

— забезпечує контроль виконання навчальних планів і програм, якість знань, умінь та навичок вихованців;

— створює необхідні умови для проведення виховної роботи з дітьми дошкільного віку, учнями, їх участі в позакласній та позашкільній роботі;

— несе особисту відповідальність і забезпечує дотримання вимог охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, техніки  безпеки;

— розпоряджається в установленому порядку майном і коштами навчально-виховного комплексу, несе відповідальність за дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази навчально-виховного комплексу;

— підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи навчання та виховання, заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи педагогів;

— дає дозвіл на участь діячів науки, культури, членів творчих спілок, працівників підприємств, установ, організацій у навчально-виховному процесі, керівництві учнівськими об’єднаннями за інтересами;

— забезпечує права вихованців та захист їх від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;

— втілює заходи щодо запобігання вживання вихованцями алкоголю, наркотиків, тютюну;

— контролює організацію харчування і медичного обслуговування вихованців;

— видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження і контролює їх виконання;

— за погодженням із профспілковим комітетом затверджує правила внутрішнього розпорядку, посадові обов’язки працівників навчально-виховного комплексу;

— несе відповідальність за свою діяльність перед вихованцями, батьками, педагогічними працівниками та загальними зборами (конференцією), засновником, місцевими органами державної виконавчої влади;

— щороку звітує про свою роботу на загальних зборах (конференції) педагогічного колективу, батьків, громадськості.

4.4. Штатний розпис навчально-виховного комплексу встановлюється відповідно до діючих нормативних документів.

4.5. Директор навчально-виховного комплексу є головою педагогічної ради — постійно діючого колегіального органу управління навчально-виховним комплексом.

4.6. Робота педагогічної ради проводиться відповідно до потреб навчально-виховного комплексу, кількість засідань педагогічної ради визначається їх доцільністю, але не може бути меншою чотирьох на рік.

4.7. Педагогічна рада розглядає питання:

— удосконалення і методичного забезпечення навчально-виховного процесу;

— планування  та режиму роботи навчально-виховного комплексу:

— переведення дітей дошкільного підрозділу до першого класу шкільного підрозділу і учнів до наступних класів, їх випуску, видачі документів про відповідний рівень освіти, нагородження за успіхи у навчанні;

— підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, впровадження у навчально-виховний процес досягнень науки і передового педагогічного досвіду;

— морального та матеріального заохочення учнів та працівників навчально-виховного комплексу;

—   застосування заходів впливу щодо учнів, які не виконують своїх обов’язків.

4.8. У навчально-виховному  комплексі можуть створюватися учнівські та педагогічні організації, що діють відповідно до чинного законодавства України.

4.9. Вищим колегіальним органом громадського самоврядування у навчально-виховному комплексі є загальні збори (конференція) учасників  навчально-виховного процесу, які скликаються не менше одного разу на рік.

Делегати загальних зборів (конференції) з правом вирішального голосу обираються від таких трьох категорій:

— працівників навчально-виховного комплексу — зборами трудового колективу;

— учнів навчально-виховного комплексу  — учнівськими зборами;

— батьків, представників громадськості — класними батьківськими зборами.

Кожна категорія обирає однакову кількість делегатів. Термін їх повноважень становить один рік.

Загальні  збори (конференція) правомочні, якщо в їхній роботі бере участь не менше половини делегатів кожної з трьох категорій. Рішення приймається простою більшістю голосів присутніх делегатів.

Право скликати збори (конференцію) мають право голова ради навчально-виховного комплексу, учасники зборів (делегати конференції), якщо за це висловилось не менше третини їх загальної кількості, директор навчально-виховного комплексу, засновник.

4.10. Загальні збори (конференція):

—  обирають раду навчально-виховного комплексу, її голову, встановлюють термін їх повноважень;

— затверджують піклувальну раду навчально-виховного комплексу;

— заслуховують звіт директора і голови ради навчально-виховного комплексу  про їхню роботу, дають їй оцінку відкритим або таємним голосуванням;

— затверджують основні напрями вдосконалення діяльності навчально-виховного комплексу, розглядають інші найважливіші питання навчально-виховного процесу;

— при необхідності  створюють тимчасові чи постійні комісії, ради з різних напрямків роботи і встановлюють їх повноваження;

4.11. У період між загальними зборами (конференціями) діє рада навчально-виховного комплексу, діяльність якої регулюється цим Статутом та Положенням про раду навчально-виховного комплексу.

4.12. Метою ради є:

— сприяння демократизації і гуманізації навчально-виховного процесу;

— об’єднання зусиль педагогічного  і дитячого колективів, батьків, громадськості щодо розвитку навчально-виховного комплексу та удосконалення навчально-виховного процесу;

— формування позитивного іміджу та демократичного стилю управління навчально-виховним комплексом;

— розширення колегіальних форм управління навчально-виховним комплексом;

— підвищення ролі громадськості у вирішенні питань, пов’язаних з організацією навчально-виховного процесу.

4.13. Основним завданням ради є:

—  підвищення ефективності навчально-виховного процесу, взаємодії з сім’єю, громадськістю, державними та приватними інституціями;

—  визначення стратегічних завдань, пріоритетних напрямків розвитку навчально-виховного комплексу та сприяння організаційно-педагогічному забезпеченню навчально-виховного процесу;

— формування навичок здорового способу життя;

— створення належного педагогічного клімату в навчально-виховному комплексі;

— сприяння духовному, фізичному розвитку учнів (вихованців) та набуття ними соціального досвіду;

— підтримка громадських ініціатив щодо вдосконалення навчання та виховання учнів, творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи педагогів;

— сприяння організації дозвілля та оздоровлення вихованців;

— підтримка громадських ініціатив щодо створення належних умов і вдосконалення процесу навчання та виховання дітей;

— ініціювання дій, що сприяли б неухильному виконанню положень   чинного законодавства щодо обов’язковості загальної середньої освіти;

— стимулювання морального та матеріального заохочення вихованців, сприяння пошуку, підтримки обдарованих дітей;

— зміцнення партнерських зв’язків між родинами вихованців та навчально-виховним комплексом з метою забезпечення єдності навчально-виховного процесу.

4.14. До складу ради навчально-виховного комплексу обираються пропорційно представники від педагогічного колективу, учнів (другого ступеня навчання), батьків і громадськості. Норма представництва визначається загальними зборами (конференцією).

Рішення про дострокове припинення роботи члена ради з будь-яких причин приймається виключно загальними зборами  (конференцією).

На чергових виборах склад ради оновлюється не менш ніж на третину.

4.15. Рада навчально-виховного комплексу діє на засадах:

— пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави;

—  дотримання вимог законодавства України;

—  колегіальності ухвалення рішень;

—  добровільності і рівноправності членства;

—  гласності;

Рада працює за планом, що затверджується загальними зборами (конференцією).

Кількість засідань визначається їх доцільністю, але має бути не менше ніж 4 рази на навчальний рік.

Засідання ради навчально-виховного комплексу може скликатися   її головою або з ініціативи директора навчально-виховного комплексу. Рішення ради приймається простою більшістю голосів за наявності на засіданні не менше двох третин її членів. У разі рівної кількості голосів вирішальним є голос голови ради.

4.18. У навчально-виховному комплексі за рішенням загальних зборів (конференції) або ради навчально-виховного комплексу можуть створюватися піклувальна рада, учнівський комітет, батьківський комітет, комісії, асоціації тощо.

4.19. Діяльність піклувальної ради регулюється Положенням про піклувальну раду, розробленим на основі рекомендацій Міністерства освіти і науки та затвердженим радою навчально-виховного комплексу.

Склад піклувальної ради формується з представників органів виконавчої влади, підприємств, установ, навчальних закладів, організацій, окремих громадян.

Піклувальна рада вживає заходи щодо зміцнення матеріально-технічної бази, залучення додаткових джерел фінансування навчально-виховного комплексу, стимулювання творчої праці учасників навчально-виховного процесу.

4.20. Діяльність учнівського та батьківського комітетів регулюється положеннями про ці комітети, які затверджуються радою навчально-виховного комплексу.

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА

5.1. Матеріально-технічна база навчально-виховного комплексу включає основні фонди (будівлі, споруди, земля, комунікації, обладнання, майно тощо), оборотні засоби, а також інші цінності, вартість яких відображається у зведеному балансі централізованої бухгалтерії відділу освіти.

5.2. Майно навчально-виховного комплексу є комунальною власністю району.

5.3. Навчально-виховний комплекс відповідно до чинного законодавства користується землею, іншими природними ресурсами і несе відповідальність за дотримання вимог та норм з їх охорони.

5.4. Навчально-виховний комплекс не  має права продавати або передавати іншим підприємствам, установам та організаціям надані йому приміщення, будинки, споруди, майно, обладнання та інші матеріальні цінності, обмінювати їх, надавати  безкоштовно у тимчасове користування або у позику, а також списувати їх з балансу без погодження із засновником. Збитки, завдані навчально-виховного комплексу внаслідок порушення його майнових прав іншими юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства.

5.5. Для забезпечення навчально-виховного процесу з дотриманням діючих нормативів база навчально-виховного комплексу, крім приміщень груп,  спалень, класних приміщень та навчальних кабінетів, може включати майстерні (слюсарна, столярна, кабінет обслуговуючої праці), а також спортивний, актовий і читальний зали, бібліотеку, медичний,  комп’ютерний кабінети, їдальню,  приміщення навчально-допоміжного персоналу, тощо.

5.6. Повноваження відділу освіти:

— здійснює контроль за роботою навчально-виховного комплексу щодо забезпечення збереження та ефективного використання комунального майна, закріпленого за ним;

— здійснює контроль за якістю проведення інвентаризації основних фондів;

— здійснює контроль за рухом та списанням основних засобів;

— інші повноваження передбачені чинним законодавством.

 

  1. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО КОМПЛЕКСУ

 

6.1. Фінансування навчально-виховного комплексу здійснюється відповідно до встановленого законодавством порядку.

6.2. Фінансово-господарська діяльність навчально-виховного комплексу здійснюється на основі кошторису.

6.3. Джерелами формування кошторису навчально-виховного комплексу є:

— кошти передані засновником;

— кошти державного бюджету у розмірі, передбаченому нормативами фінансування дошкільної, загальної середньої освіти з урахуванням специфіки та змісту роботи навчально-виховного комплексу;

—  кошти, отримані за надання додаткових освітніх послуг;

— доходи від реалізації продукції навчально-виробничих майстерень, навчально-дослідних ділянок, підсобних господарств, від здавання в оренду приміщень, споруд, обладнання; оренда приміщень навчально-виховного комплексу допускається, якщо вона не погіршує умов навчання учнів та роботи педагогічних працівників (з дозволу  відділу освіти);

— благодійні внески юридичних і фізичних осіб.

 

6.4. За рішенням органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування навчально-виховному комплексу можуть виділятися додаткові бюджетні кошти на навчально-виховну роботу з вихованцями.

6.5.Навчальний заклад є неприбутковою організацією.

6.6. У навчальному закладі заборонено розподіл отриманих доходів( прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їх праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов»язаних з ними осіб.

6.7.У навчальному закладі передбачено, що доходи (прибутки) неприбуткової організації використовуються виключно для фінансування видатків на утримання такої організації, реалізації мети(цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначення її установчими документами.

6.8. Порядок діловодства і бухгалтерського обліку в навчально-виховному комплексі визначається законодавством та нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України та інших центральних органів виконавчої влади, яким підпорядковані навчальні заклади.

6.9. Звітність навчально-виховного комплексу встановлюється відповідно до вимог законодавства.

6.10. Навчально-виховний комплекс має право згідно із законодавством купувати і орендувати необхідне обладнання та інші матеріальні ресурси, користуватися послугами будь-якого підприємства, установи, організації або фізичних осіб;  фінансувати за рахунок власних коштів заходи,  що сприяють поліпшенню соціально-побутових умов колективу.

6.11. Працівники навчально-виховного комплексу, вихованці, учні та їх батьки або, особи, які їх замінюють, згідно із законодавством несуть матеріальну відповідальність за псування будівлі навчально-виховного комплексу, споруд, меблів, обладнання, іншого майна.

 

VІІ. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

 

7.1. Навчально-виховний комплекс, за наявності належної матеріально-технічної та соціально-культурної бази, власних фінансових коштів має право проводити міжнародний учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх програм, проектів, встановлювати відповідно до законодавства прямі зв’язки з міжнародними організаціями та освітніми асоціаціями.

7.2. Навчально-виховний комплекс  має право відповідно до законодавства укладати угоди про співробітництво з навчальними закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими об’єднаннями інших країн.

7.3. Участь навчально-виховного комплексу в міжнародних програмах, проектах учнівських та педагогічних обмінах здійснюється відповідно до чинного  законодавства.

 

VIІІ. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО КОМПЛЕКСУ

 

8.1. Державний контроль за діяльністю навчально-виховного комплексу  здійснюється з метою забезпечення реалізації єдиної державної політики в сфері дошкільної та загальної середньої освіти.

8.2. Державний контроль за діяльністю навчально-виховного комплексу здійснюють Міністерство освіти і науки України та органами управління освітою.

8.3. Основною формою державного контролю за діяльністю навчально-виховного комплексу є державна атестація, яка проводиться не рідше одного разу на десять років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

8.4. У період між атестацією проводяться перевірки  навчально-виховного комплексу з питань, пов’язаних з  навчально-виховною діяльністю. Зміст, види і періодичність цих перевірок визначаються залежно від стану навчально-виховної роботи. Перевірки з питань, не пов’язаних з навчально-виховною діяльністю, проводяться засновником відповідно до чинного законодавства.

 

ІХ. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО КОМПЛЕКСУ

9.1. Рішення про реорганізацію або ліквідацію навчального закладу приймає засновник.

9.2. Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною засновником або уповноваженим  ним органом.

9.3. У разі ліквідації навчального закладу, злиття, поділу, приєднання або перетворення передбачається передача активів одній або кільком неприбутковим  організаціям відповідного виду або зарахування до доходу бюджету в разі припинення юридичної особи.

9.4. Припинення роботи навчально-виховного комплексу відбувається в результаті передачі всього майна, прав та обов’язків іншим юридичним особам – правонаступникам або в результаті ліквідації.

9.5. У випадку реорганізації права та обов’язки навчально-виховного комплексу переходять до правонаступників відповідно до чинного законодавства або визначених  правонаступником  закладів.

9.6. Під час припинення роботи навчально-виховного комплексу  учням, які навчалися в ньому, повинна бути забезпечена  можливість продовження  навчання відповідно до чинного законодавства.

9.7. Під час припинення роботи навчально-виховного комплексу працівникам, які звільняються або переводяться, гарантується дотримання їхніх прав та інтересів відповідно до законодавства України про працю.

 

РЕПИНСЬКИЙ ЛІЦЕЙ